Cookie policy


Politica de utilizare Cookie-uri
 

1. Despre Politica de utilizare a Cookie-urilor

Aceasta se referă la cookie-urile din website-ul www.heartwood.ro, deținut de Heartwood SRL, cu sediul social în Bucuresti, societate denumită în continuare Heartwood.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe echipamentele terminale ale unui utilizator de Internet. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă printr-un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu conține programe software, viruși sau spyware, neavând acces la informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Aceste fişiere permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului.

3. Rolul fișierelor de tip Cookie

Fișierele de tip Cookies permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului. Cookie-urile au rolul de a vă asigura o experiență de navigare web plăcută și sigură și de a vă oferi servicii complete, în funcție de comportamentul online manifestat pe websiteul www.heartwood.ro Concret, pe baza cookie-urilor Heartwood are posibilitatea de a :

 • a. Adapta prezentarea și afișarea site-ului în funcție de preferințele dvs. (limbă, rezoluție etc)
 • b. Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea personală, bazate pe comportamentul dvs. pe site și de interesul manifestat pentru produsele prezentate. Aceste statistici ne permit să îmbunătățim structura și conținutul site-ului, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie.
 • c. Asigura măsuri de securitate web.

4. Tipuri de cookie-uri folosite pe siteul www.heartwood.ro

Siteul www.heartwood.ro folosește două tipuri de fișiere Cookie: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare care se instalează în terminalul dvs. în timpul vizitei pe website-ul Heartwood și până la închiderea sesiunii sau a browser-ului folosit. Cookie-urile fixe rămân în terminalul utilizat de dvs. pentru o perioadă de timp mai mare, în funcție de parametrii acestora sau până când sunt șterse manual de dvs.

5. Cum sunt folosite cookie-urile pe www.heartwood.ro?

Vizita dvs. pe www.heartwood.ro poate instala fișiere de tip cookie pentru ca noi să putem analiza:

 • a. Performanța site-ului
 • b. Înregistrarea dvs. (log in, newsletter etc.), profilul dvs. de utilizator
 • c. Locația dvs., în scopul targetării geografice

Dar și pentru a vă putea livra conținut publicitar personalizat.

6. Cookie-urile înregistrează sau/și conțin date personale?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi folosite doar pentru facilitarea anumitor funcționalități pentru dvs. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

7. Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs. astfel încât instalarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului www.heartwood.ro.

8. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile sunt importante pentru funcționarea eficientă a Internetului, în interesul utilizatorului, deoarece contribuie la crearea unei experiențe de navigare web simplă și personalizată în funcție de interesele, preferințele și comportamentul fiecărui utilizator. Blocarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit sau pot limita semnificativ experiența dvs. pe web. Blocarea sau dezactivarea fișierelor Cookie nu înseamnă că nu vă vor mai fi livrate mesaje publicitare, ci că paginile web pe care vă aflați nu vă vor mai oferi o experiență adaptată tipului dvs. de comportament și preferințelor dumneavoastră.

Fișierele de tip Cookie sunt importante pentru:

 • a. Conținut și servicii adaptate preferințelor dvs. - categorii de produse și servicii.
 • b. Oferte adaptate intereselor dvs. - reținerea parolelor - în cazul în care optați pentru această funcționalitate.
 • c. Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul web (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • d. Limitarea frecvenței de livrare a mesajelor publicitare - limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • e. Furnizarea de publicitate relevantă în funcție de utilizator.
 • f. Măsurarea, optimizarea și înregistrarea de date legate de performanțasite-ului - statistici legate de trafic, conținut vizualizat. Aceste informații sunt importante pentru îmbunătățirea experienței web a utilizatorilor.

9. Securitate web și aspect legate de confidențialitatea utilizatorilor

Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal Totuși, Cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Aplicațiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. Browserele au integrate setări de confidențialitate care oferă diferite niveluri de acceptare a Cookie-urilor - precum perioada de valabilitate și ștergere automată la încheierea unei sesiuni web.

10. Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri

Deoarece toți utilizatorii de Internet au dreptul la protecția identității online, este indicat să fiți informat(ă) în legătură cu posibilele riscuri de securitate. Având în vedere că prin intermediul acestor fișiere se face schimb de informații constant între browser și site-ul pe care îl vizitați, informațiile transmise prin Cookie-uri pot fi interceptate de persoane sau programe neautorizate. De exemplu, acest lucru este posibil în situația în care browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată/nesecurizată - cum e cazul anumitor rețele Wi-Fi. Alte atacuri bazate pe Cookie-uri pot fi posibile din cauza unor setări greșite ale acestor fișiere pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a primi acces la informațiile transmise prin Cookie-uri. Din aceste motive este esențial să acordați o atenție sporită setărilor prin care vă protejați informațiile personale disponibile online.

11. Sfaturi pentru o navigare web sigură, bazată pe Cookies

Datorită flexibilității lor și faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor nu vă va permite accesul pe site-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo etc.

De aceea, vă oferim câteva sfaturi care să vă asigure o navigare web sigură, prin intermediul Cookie-urilor.

 • a. Personalizați setările browser-ului în ceea ce privește Cookie-urile.
 • b. Dacă sunteți unicul utilizator al terminalului, puteți seta termene de expirare a Cookie-urilor prelungite.
 • c. În cazul în care nu sunteți unicul utilizator al terminalului, luați în considerare ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul.
 • d. Instalați aplicații antispyware și faceți-le constant update.
 • e. Asigurați-vă că browser-ul folosit este mereu updatat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Toate browserele vă oferă posibilitatea de a vă seta personalizat modul de acțiune a Cookie-urilor.

Pentru a ințelege aceste setări, accesați unul dintre linkurile de mai jos, în funcție de browser-ul folosit:

Setări Cookies în Internet Explorer
Setări Cookies în Firefox
Setări Cookies în Google Chrome
Setări Cookies în Safari
Pentru setările Cookie-urilor generate de terți puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

12. Linkuri utile

Pentru a afla mai multe informații despre Cookie-uri și cum funcționează acestea, accesați resursele de mai jos:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
https://www.cookiechoices.org/

 

_________________________________________________________________________________________

Cookie Usage Policy 

1. About the Cookies Policy

This refers to cookies on the www.heartwood.ro website, owned by Heartwood SRL, based in Bucharest, a company hereafter referred to as Heartwood.

2. What are Cookies?

Cookies are small text files stored on the terminal equipment of an Internet user. The cookie is installed through a web server request to a browser (ex: Internet Explorer, Chrome) and does not contain software, viruses or spyware, without access to information on the user's hard drive. These files allow the recognition of the user's equipment and the proper display of the website, tailored to the user's individual preferences.

3. The role of cookies

Cookies allow users to recognize the user's equipment and display the web page appropriately, tailored to the user's individual preferences. Cookies are designed to provide you with a pleasant and safe web browsing experience and to provide you with complete services based on online behavior displayed on www.heartwood.com. Specifically, based on Heartwood cookies, :

a) Adapt presentation and display of the site according to your preferences (language, resolution etc.)

b) Create anonymous statistics that do not involve personal identification, based on your behavior on the site and the interest shown for the products presented. These statistics allow us to improve the structure and content of the site so that we can provide you with the information you need.

c) Provide web security measures.

4. Types of cookies used on www.heartwood.ro

The www.heartwood.ro site uses two types of cookie files: per session and fixed. Session cookies are temporary files that are installed in your terminal during your visit to the Heartwood website and until the session or browser used is closed. Fixed cookies remain in your terminal for a longer time depending on their parameters or until they are manually deleted by you.

5. How are cookies used on www.heartwood.ro?

Your visit to www.heartwood.ro can install cookies so that we can analyze:

a) Site performance

b) Register (log in, newsletter, etc.), your user profile

c) Your location for geographic targeting

d) But also to deliver personalized ad content.

 

6. Do the cookies record and / or contain personal data?

Cookies do not require personal information and do not personally identify Internet users. Personal data collected by using Cookies can only be used to facilitate certain features for you. These data are encrypted so unauthorized persons can not access them.

7. Delete Cookies

Apps used to access web pages (browser, for example) save cookies to the Internet users' terminal by default. However, the settings can be changed by you so that the automatic installation of the Cookies is blocked by the web browser. Detailed information on how to manage cookies is available in the browser's settings field. Please be advised that limiting the use of Cookies may affect certain functionality of the way the pages of www.heartwood.ro are displayed.

8. Why are Cookies Important for the Internet?

Cookies are important to the efficient operation of the Internet in the user's interest, as it helps create a simple and personalized web browsing experience based on the interests, preferences and behavior of each user. Blocking or disabling cookies can make some sites unusable or significantly limit your web experience. Blocking or disabling cookies does not mean that you will not receive any advertising messages, but that your webpages will no longer provide you with an experience tailored to your type of behavior and preferences.Cookies are important for:

a) Content and services tailored to your preferences - product and service categories.

b) Offers tailored to your interests - retaining passwords - if you opt for this functionality.

c) Retaining child protection filters for web content (family mode options, safe search functions).

d) Limit the delivery frequency of your advertising messages - limit the number of impressions of an ad for a particular user on a site.

e) Providing relevant user-driven advertising.

f) Measuring, optimizing and recording performance data - traffic statistics, visual content. This information is important for improving the user experience.

 

9. Web security and privacy-related aspects

Cookies are NOT viruses and do not collect personal data However, cookies can be used to the detriment of users and spyware. Because it stores information about user preferences and browsing history, cookies can be used as a form of Spyware. Anti-spyware applications are designed to mark cookies to be deleted in anti-virus / anti-spyware scanning procedures. Browsers have built in privacy settings that offer different levels of Cookie acceptance - such as the auto-validity and auto-delete period at the end of a web session.

10. Other security issues related to Cookies

Because all Internet users have the right to protection of their online identity, it is advisable to be informed about the possible security risks. Since these files constantly exchange information between the browser and the site you visit, information transmitted through cookies can be intercepted by unauthorized people or programs. For example, this is possible if the browser connects to the server using an unencrypted / unsecured network - as is the case for certain Wi-Fi networks. Other cookie-based attacks may be possible due to incorrect settings of these files on the servers. If a website does not require the browser to use only encrypted channels, attackers can use this vulnerability to gain access to the information transmitted through cookies. For these reasons, it is essential to pay more attention to settings that protect your personal information online.

11. Tips for Safe, Web Based Cookies

Due to their flexibility and the fact that most of the most visited sites use Cookies, they are almost inevitable. Disabling Cookies will not allow you access to sites like Youtube, Gmail, Yahoo, etc.That's why we offer some tips to ensure you a safe web browsing through Cookies.

a) Customize browser settings for Cookies.

b) If you are the only user of the terminal, you can set expiration dates for prolonged cookies.

c) If you are not the only user of the terminal, consider deleting individual browsing data each time you close your browser.

d). Install antispyware applications and update them constantly.

e) Make sure your browser is always up-to-date because many of the cookies-based attacks are possible due to the weaknesses of the old versions of the browsers.

All browsers give you the ability to set your customized cookie mode.

To understand these settings, go to one of the links below, depending on the browser you are using:

Setări Cookies în Internet Explorer
Setări Cookies în Firefox
Setări Cookies în Google Chrome
Setări Cookies în Safari

12. Useful links

To learn more about Cookies and how they work, visit the resources below:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
https://www.cookiechoices.org/