Delivery and return


Noi ne straduim ca totul sa se intample astfel ca tu sa fii multumit/a insa daca totusi esti nemultumit/a de produsele cumparate de la www.heartwood.ro si vrei sa renunti la cumparare si implicit sa primesti banii inapoi, poti sa aplici pentru procedura de retur a produselor in 14 zile, conform dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii, incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Dreptul de retur in 14 zile se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.heartwood.ro

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 14 zile, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

Dreptul de renuntare la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga:

i) din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

ii) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

iii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

 

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv costul livrarii, dupa caz, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozitiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei sectiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Dacă produsul returnat prezintă defectiuni sau stricăciuni, profesionistul isi rezervă dreptul de a diminua valoarea returnată cu costul reparatiilor sau de a refuza returnarea contravalorii in cazul in care produsul nu mai poate fi reparat sau costurile de reparatie sunt mai mari decat pretul plătit.

Pentru orice detalii sau neclaritati privind returnarea produselor va rugam sa ne contactati pe email  la shop@heartwood.ro sau la unul din numerele de telefon afisate pe www.heartwood.ro, sectiunea "Contact".

_______________________________________________________________________________________________

 

We strive for everything to happen to your best satisfaction, however, if you are dissatisfied with the products you bought from www.heartwood.ro and you want to reverse the process and by default to get your money back, you can apply for the procedure of return of the products in 14 days, according to the provisions of the Emergency Ordinance no. 344/2014, on consumer rights in the contracts concluded with the professionals, as well as for the modification and completion of some normative acts.

By "distance agreement" it is meant the contract for the supply of goods or services, concluded between a trader and a consumer, within a sales system organized by the trader, which uses exclusively, before and at the conclusion of this contract, one or more remote communication techniques.The 14-day return right is only for customers who have purchased online products from www.heartwood.com.

The customer has the right to terminate the contract unilaterally within 14 days, without penalty and without invoking any reason.The right of renunciation does not apply to legal entities.The 14-day deadline for exercising this right begins to run:

i) from the day on which the consumer or a third party, other than the carrier and indicated by the consumer, becomes physically present in the case of sales contracts, or:

(ii) where the consumer orders, through a single order, multiple products to be delivered separately from the day on which the consumer or a third party other than the carrier and indicated by the consumer becomes physically in possession of the last product;

(iii) in the case of delivery of a product consisting of several batches or parts, on the day on which the consumer or a third party other than the carrier and indicated by the consumer becomes physically in possession of the last product or the final part;

 

Obligations of the professional in case of withdrawal

The professional shall reimburse all the sums he has received as payment from the consumer, including the cost of delivery, as appropriate, without undue delay, and in any case not later than 14 days from the date on which he is informed of the withdrawal decision  of the consumer in accordance with the provisions of the law.

The professional reimburses the above mentioned amounts using the same payment methods as those used by the consumer for the original transaction, unless the consumer has agreed to another payment method and provided that the consumer does not pay the commission after reimbursement.

Without prejudice to the first subparagraph of this section, the professional is not obliged to reimburse the additional costs if the consumer has explicitly chosen a different type of delivery than the standard delivery offered by the professional.

Unless the professional has offered to recover the products himself, in the case of sales contracts, the professional may postpone the reimbursement until the date of receipt of the products which were the subject of the sale or until the consumer receives evidence that he has sent the products to the professional, taking into account the closest date.

Obligations of the consumer in case of withdrawal

According to Ordinance no. 34/2014, the consumer only bears the direct costs of returning the products, unless the professional accepts to bear those costs or the professional did not inform the consumer that these costs have to be borne by the consumer.

In the case of off-premises contracts where the products were delivered to the consumer's home at the time of conclusion of the contract, the professional takes the products at his own expense if the products by their nature can not normally be returned by post.

If the returned product is damaged , the professional reserves the right to reduce the amount returned with the cost of repairs or to refuse the return of the counterfeit if the product can no longer be repaired or the repair costs are higher than the price paid. 

For any details or clarification about returning the products please contact us by email at shop@heartwood.ro or at one of the phone numbers displayed on www.heartwood.ro,  "Contact" section.